A Ğ A C I N E R D E M İ – Meridyenleri

Sosyal medyada paylaş

A Ğ A Ç   E L E M E N T İ  G E N E L  Ö Z E L L İ K L E R

Yin Organı: Karaciğer

Yang Organı: Safra Kesesi 
Duyu Organı: Gözler

Doku: Tendonlar 
Tat: Ekşi

Renk: Yeşil

İfade Şekli: Bağırmak 
Duygu: Nezaket/Öfke 
Mevsim: İlkbahar

Vücut Yapısı: Uzun ince, güçlü kemik ve eklemler

Kişilik: Lider, çalışkan, meydan okumaları seven, sabırsız, kontrolcü

A Ğ A C I N  İ Ş L E V L E R İ

Doğu tıbbında Karaciğer, dağıtım ve taramayla görevlidir:
Genel olarak duyguların düzenlenmesinden, sindirim ve emilimin desteklenmesinden, chi (çi), kan ve diğer vücut  sıvılarının dolaşımının düzenlenmesinden sorumludur ve aynı zamanda üremeyle  ilişkilendirilir.

 • Karaciğer kan depolamakla ve bedendeki kan miktarını düzenlemekle görevlidir.

Dinlenirken veya stabilken bedenin daha az kana ihtiyacı olur ve karaciğer kanı toplar ve tutar. Hareket halinde veya heyecan sırasında da bedenin daha fazla kana ihtiyacı olur ve karaciğer tuttuğu kandan serbest bırakarak kan hacmini dengeler.

Karaciğer, bu sebeple, dayanıklılıkla ilişkilendirilir. Sağlıklı karaciğer fonksiyonu fiziksel dayanıklılık sağlar.

Bütünsel yaklaşım destekleyici tıbba göre, 11.00-03.00 saatleri kan ve chi’nin (yaşam enerjisinin) karaciğer ve safra kesesinde en aktif olduğu zamandır. Bu nedenle bu saatler arasında derin uykuda olunmalıdır.
Aksi durumda karaciğer yeterince beslenemez, kan depolama ve düzenleme fonksiyonlarını sürdüremez.

 • Karaciğer ‘Hun’un evidir.
 • Hun, bizim ruhsal farkındalığımızdır. Bu anlamda, ruhsal ve psikolojik dinamiklerimizi belirler. Hun, Shen’in bedenimizde ve davranışlarımızda şekil almasını sağlar (zeka, ruhsallık, ilham, rüya, yaratıcılık, hayal gücü, fikirler ve hitabet).
 • Karaciğer dış dünyaya gözlerden açılır, tendonları kontrol eder ve tırnaklarda can bulur.  Karaciğer kanla yeterince beslenir ve kan yönetiminde başarılı olursa tendonları besler ve tendonların devamı kabul edilen tırnakların da canlı ve pembemsi renkte olmasını sağlar. Karaciğer kansız kaldığında gözlerde kuruluk ve görüntü bozukluğu, fazla kan olduğunda ise gözlerde sulanma ve yanma görülür.
 • Ağaç elementi, ilişkili organ eşlerinin yapısıyla bağlantılı olarak, kişinin yaşam sevincini, tutkusunu, hareketliliğini ve ilerleme/gelişme güdüsünü düzenler.
 • Ağaç, doğası gereği (özellikle de sağlıklı bir toprağa güçlüce kök salabildiyse) sürekli büyümek ve gelişmek ister. Ağaç elementiyle ilişkilendirilen öfke ve yüksek ses genelde bu gelişimin önüne engeller konulmasının sonucudur. Kalıbına sığamayan ağaç kalıbı deler, patlatır geçer.
 • İş dünyasında da, sosyal yaşamda da hareketli ve özgür olmak, ilerlemek isterler.

A Ğ A Ç E L E M E N T İ   V E   Y Ü Z O K U M A

 • 3 uzun: Uzun Yüz, Uzun Beden, Uzun Parmaklar
 • Dikdörtgen veya ters üçgen kafa yapısı
 • Güçlü kaş yapısı
 • Yeşilimsi cilt
 • Kişilik: Genelde çeşitli unsurlardan dolayı oldukça sakin görünürler ve genelde çok nazik insanlardır. Ancak hayak kırıklığına uğradıklarında veya gelişimleri engellendiğinde öfkeleri çok sert, güçlü ve yakıcıdır. Dengeli olduklarında sağlıklı bir hırsları vardır.

A Ğ A Ç  E L E M E N T İ  M E R İ D Y E N L E R İ

U Y U M L U A Ğ A Ç  G E N E L  Ö Z E L L İ K L E R

 • Net ve sağlıklı kararlar alırlar
 • Umutludur ve kendini yenileyebilir
 • Hedef belirler ve ulaşırlar
 • Soğukkanlıdırlar, öfkelerini ve diğer duygularını doğru şekilde ifade ederler
 • Vicdanlı, adanmış ve güvenilirlerdir
 • Risk alırlar
 • Düzenli ve etkililerdir
 • Sürekli yüksek enerjiye sahiplerdir
 • Kasları gelişmiştir, çeviklerdir

A Ğ A Ç   D E N G E S İ Z L İ Ğ İ
F İ Z İ K S E L  S E M P T O M L A R:

 • Baş ağrısı, migren, yüksek tansiyon. (Aşırılık)
 • Kaburga ağrıları (Meridyen geçişleriyle ilgili)
 • Gözde kuruluk, kaşınma (Yetersizlik)
 • Kasılmalar, spazmlar (Hareket özgürlüğünün kısıtlanması)
 • Zayıf tırnaklar (Karaciğer çi’sinin eksikliği)

A Ğ A Ç  D E N G E S İ Z L İ Ğ İ

DAV R A N I Ş S A L   S E M P T O M L A R

 • Kolay kolay affetmeme ve unutmama
 • Aşırı dik başlılık
 • Özür dilemekte zorlanma
 • Saldırgan, öfkeli, kaygılı, hayal kırıklığına uğramış tavırlar
 • Kararlı olmakta zorlanma
 • Aşırı hırslılık ve rekabetçilik
 • Başkalarını yargılama ve düzeltme eğilimi
 • Hedefsizlik

A Ğ A Ç  D E N G E L E M E – Y A Ş A M  T A V S İ Y E L E R İ

 • 1 . E K Ş İ Y E ! :
  E R İ K , L İ M O N ,  S İ R K E V B .

2 .   İ S A B E T L İ B E S L E N !

3 .   İ Y İ        U Y U !

4 .   E S N E :

K A S L A R I N I V E  T E N D O N L A R I N I  E S N E T !

A Ğ A Ç  D U Y G U  D Ö N Ü Ş Ü M A N A H T A R L A R I

1 .   K A R A C İ Ğ E R İ N E  İ Y İ B A K ; Z E H İ R L E R D E N  KO R U N U N

2 .   E S N E ;
YA Ş A M  S I C A K   V E  E S N E K , 
Ö L Ü M  S O Ğ U K  V E  K A T I D I R .

3 .   S O R U N D E Ğ İ L  Ç Ö Z Ü M    B U L !

4 .   H A R E K E T İ N İ K I S I T L AYA N  Ş E Y İ  B U L !

İlgili Diğer Yazılar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: